menu

Нашият екип от опитни професионалисти е консултирал клиенти в различни икономически отрасли

Ние покриваме широк спектър от отрасли


Комбинацията от ноу-хау в областта на корпоративните финанси, съчетана със специфичния експертен опит на дружествата и на акционерите в групата на Алфа финанс холддинг в различни отрасли, както и натрупаният опит от реализираните досега сделки, ни поставят в уникална позиция да създаваме с услугите си добавена стойност за клиенти от различни сектори на икономиката.

Възобновяема енергия


Изминалото десетилетие показва значително увеличение на инвеститорския интерес към зелената енергия. През последните години екипът на Булброкърс консултинг е активно ангажиран в разработването и финансирането на голям брой проекти в сектора на възобновяемата енергия в България. Към момента ние консултираме водещи международни компании, които инвестират в проекти за възобновяема енергия и / или експлоатират съществуващи мощности на местния пазар. Взети заедно, нашите предишни и настоящи консултантски мандати обхващат инвестиционни проекти за възобновяема енергия с обща мощност около 403MW. В този сектор ние сме реализирали множество сделки в сферата на корпоративните сливания и придобивания, капиталовия пазар, частни пласирания, както и предоставяне на стратегически консултантски услуги. Възползвайки се от уникалната комбинация от експертиза в корпоративните финанси и специфичното ноу-хау на една от компаниите в групата ни, специализирана в този сектор - Соларпро холдинг, ние използваме ефективно основните си компетенции, за да предоставим на нашите клиенти консултантски услуги с високо качество.

Промишленост


Промишленият сектор е основа на много от развитите и развиващите се икономики. Ние сме участвали в множество сделки в сферата на корпоративните сливания и придобивания и капиталовите пазари, извършвали сме стратегически консултации и бизнес оценки за водещи компании от Югоизточна Европа в секторите индустриални минерали и електротехника и сме участвали в няколко приватизационни процедури.

Недвижими имоти


Независимо от продължаващия натиск върху българския пазар за недвижими имоти през последните години, секторът остава благоприятен и с висок потенциал за бъдещ растеж. Булброкърс консултинг притежава значителен опит в консултирането на проекти, свързани с управление на недвижими имоти и строителство. Участвали сме в някои от най-големите транзакции в сектора на недвижимите имоти в България, като например в мениджърското изкупуване (management buyout) на Лендмарк и придобиването на Бизнес парк София. Чрез Лендмарк холдингс – компания от нашата група и една от най-големите интегрирани структури за недвижими имоти в България ние притежаваме необходимото ноу-хау и експертиза, които предоставяме на нашите клиенти в различни проекти в сектора на недвижимите имоти.

Инфраструктура и строителство


Икономическото забавяне, намаленият приток на чуждестранен капитал, ограниченията по отношение на ипотечното кредитиране и влошеният икономически климат сред строителните компании са основните причини за забавянето на строителния пазар в България. Въпреки това, липсата на добре развита и съвременна инфраструктура в страната създава редица възможности с потенциал за висока доходност. Предстоящи възможности за реализация на мащабни инфраструктурни проекти съгласно националната стратегия за регионално развитие, финансирани със средства на ЕС и от държавния бюджет, осигуряват отлична перспектива. Чрез Софстрой – компания от нашата група, работеща в областта на строителството, инфраструктурата, производството на бетон и асфалт и управлението на проекти, ние притежаваме необходимите опит и експертиза да консултираме нашите клиенти.

Търговия на дребно


Търговията на дребно остава проблемен отрасъл, доколкото икономическите условия обуславят запазване на ограниченото търсене и ограничават възможностите на потребителите. Очаква се големите фирми, които вече са се установили или навлизат на пазара, да се позиционират посредством своята висока оперативна ефективност и оптимизиране на стойността, което да благоприятства ограничаването на нискокачествената конкуренция. През изминалите години Булброкърс консултинг е предоставял стратегически консултации на няколко от основните играчи в търговията на дребно в България

Транспорт и логистика


Секторът транспорт и логистика в България претърпява значително развитие през последните няколко десетилетия. Булброкърс консултинг е участвал в няколко големи приватизационни сделки на фондовата борса през годините.

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)


Секторът ИКТ е един от най-динамичните и значими сектори в България. Търсенето на технологични иновации и стремежът за развитие са изключително силни и нашите очаквания за развитието на сектора в обозримо бъдеще остават положителни. Булброкърс консултинг участва в различни комплексни проекти и сделки в сектора при работата си по мандати от водещи местни и международни клиенти. Участвали сме в някои от най-значимите сделки в българския телекомуникационен сектор, извършени на капиталовия пазар. Обхватът на услугите, които сме предоставяли, включва сливания и придобивания, сделки на капиталов пазар, стратегическо консултиране.

Застрахователен и банков сектор


Булброкърс консултинг е играл активна роля в някои от най-значимите сделки в сферата на сливанията и придобиванията и капиталовите пазари в застрахователния и банков сектор на България. Освен това, ние сме предоставяли стратегически консултантски услуги на Финансиа груп при придобиването на търговска банка в Македония и водеща българска застрахователна брокерска компания. Благодарение на уникалната комбинация между експертизата ни в корпоративните финанси и специфичното ноу-хау на специализираните фирми от нашата групата в този сектор, ние сме в състояние да предоставим на нашите клиенти консултантски услуги с изключително високо качество.

Конвенционална енергетика


Конвенционалната енергетика остава най-важният източник на енергия за българската икономика и това ще продължи да бъде така и в обозримо бъдеще. В сектора на конвенционалната енергетика в България ние сме консултирали големи приватизационни сделки за електроразпределителни дружества и втората по големина топлоелектрическа централа в страната.

Медии и реклама


Секторите медии и реклама остават силно динамични поради постоянното навлизане на иновативни практики и приложения. Чрез Икономедиа, една от свързаните с нас компании - лидер на българския медиен пазар с висока репутация, ние имаме достъп до експертен опит и задълбочено познаване на сектора и водещите тенденциите в него. През годините, Булброкърс консултинг участва активно в няколко сделки в сектора, свързани с големи медийни групи.

Туризъм


През последното десетилетие секторът на туризма и хотелиерството в България отчита значим ръст и преструктуриране и в момента играе ключова роля в икономическото развитие на страната. Възходящата тенденция се очаква да бъде запазена в обозримо бъдеще, доколкото потенциалът за растеж остава висок, при значителни възможности за оптимизация на дейността и разработване на нови пазарни ниши. Екипът на Булброкърс консултинг е консултирал някои от водещите местни компании в сектора през последните години.

Селско стопанство и преработваща промишленост


Търсенето на земеделска земя се увеличава през последните няколко години. Пазарът все още остава силно фрагментиран с висок потенциал за оползотворяване на възможностите, произтичащи от сливанията и придобиванията. Екипът на Булброкърс консултинг е изиграл важна роля в консултирането на водещи играчи в сектора на земеделието и преработващата промишленост (например тютюневата промишленост).