menu

Нашето квалифицирано и независимо, стратегическо и финансово консултиране ще подкрепи развитието на вашия бизнес

Бизнес / стратегическо консултиране


Прилагането на последователен стратегически и финансов подход е от първостепенно значение за постигане на растеж и рентабилност на всеки един бизнес. Булброкърс консултинг предлага независими стратегически и финансови консултации в съответствие с най-добрите международните стандарти, като идентифицира и анализира основните фактори, влияещи върху стойността, и реалистичните алтернативи за всяка конкретна компания.

Нашият значителен опит и ноу-хау в корпоративните финанси, бизнес оценки и познаването на динамиката на капиталовите пазари ни позволяват да предоставяме консултации във сложна стопанска среда. Булброкърс консултинг прилага индивидуален подход към всеки един клиент, насочен към разработването на решения, които отговарят на предпочитанията и целите на конкретната компания.

Оценяването на възможностите за развитие и потенциалните рискове е сложен и съществен аспект за всеки бизнес. Нашият опитен и високо квалифициран екип подхожда професионално и отговорно към всеки един проект, като се стреми да надхвърли очакванията на клиента чрез предоставяне на услуги с висока добавена стойност и индивидуализирани решения. Подходът на Булброкърс консултинг към извършваната работа винаги се основава на коректност и отговорност.

Нашите услуги свързани с Бизнес / стратегическо консултиране обхващат най-общо:

  • ▪  анализ на основните фактори, влияещи върху стойността на бизнеса

  • ▪ нализ на пазара и идентифициране на възможностите за развитие

  • ▪  оценка на риска

  • ▪  съдействие при комуникацията с регулаторните органи и други ангажирани институции

  • ▪  проучване на алтернативни стратегически и финансови решения