menu

Ние ще ви напътстваме към оптимално разпределение на капитала, за да се максимизира стойността

Рекапитализация и преструктуриране


В допълнение към широката гама на сделки в сферата на сливанията и придобиванията, капиталовите пазари, стратегическите консултантски услуги и оценки, Булброкърс консултинг предлага също и консултантски услуги за корпоративни преструктурирания и рекапитализация. Разпределението на капитала е от решаващо значение за растежа на бизнеса, стабилността и стойността му. Чрез извършване на анализи на капиталови структури и нива на риска, ние сме в състояние да осигурим индивидуален подход към различните конкретни бизнес казуси.

Компании, които поради сложни финансови ситуации или неблагоприятни обстоятелства са изправени пред проблеми с ликвидността или недостатъчно ефективни бизнес дейности, често се нуждаят от индивидуални алтернативни решения, за да си възстановят растежа и стойността. Нашият професионален екип притежава необходимото ноу-хау, за да направи бърза и аналитична оценка на неблагоприятното текущо състояние на бизнеса и да насочи дружеството към осъществими решения за стабилизация на бизнеса.

Кръгът от услуги по рекапитализация и преструктуриране, които предлагаме, обикновено включва:

  • ▪  анализ на разпределението на капитала

  • ▪  оценка на бизнеса и финансовия риск

  • ▪  преструктуриране на съществуващия дълг и собствен капитал

  • ▪  консултиране за алтернативни източници на капитал и определяне на оптимално съотношение между тях

  • ▪  изпълнение и съдействие на различните етапи на процеса