menu

Можете да разчитате на нашето съдействие на всеки един от отделните етапи на придобиването или продажбата на даден бизнес

Сливания и придобивания


Сделките по сливания и придобивания, които по своята същност се отличават със значителна сложност, са във фокуса на нашите услуги. Правилното структуриране, оценка, осъществяване и планиране във времето са от първостепенно значение за успешното реализиране на всеки проект и постигане на конкретните цели на нашите клиенти. Екипът на Булброкърс консултинг е структурирал, координирал и осъществил множество комплексни / трансгранични сделки и проекти по сливания и придобивания и инвестиции с различен обем.

Комплексът от услуги, които предоставяме при сливания и придобивания, обикновено включва:

  • ▪  анализ на текущото състояние и разработване на стратегия за позициониране

  • ▪  структуриране на процеса и неговото координиране

  • ▪  определяне на възможностите, които има купувачът, респективно проучване на инвеститорската общност и тестване на пазарните нагласи за целите на продавача

  • ▪  собствена оценка и съдействие за разработване на бизнес план с използване на комплексни международно признати методи

  • ▪  консултиране и съдействие при осигуряване на потенциално финансиране на сделката

  • ▪  изготвяне на конфиденциални материали по офертата за купувачите и маркетингови материали за продавачите

  • ▪  собствен анализ (дю дилиджънс) на продавача/купувача

  • ▪  сонсултации по стратегията, която да бъде следвана в преговорния процес, заедно със оказване на активно съдействие при воденето на преговорите с насрещната страна

  • ▪  съдействие в периода след приключване на сделката


Продажба на предприятие – консултиране на продавача


Продажбата на предприятие е важно стратегическо решение, особено за частните собственици, които са инвестирали значителни средства и лични усилия. Причините за продажбата на част от или на цялото предприятие могат да произтичат от нужда от ликвидни средства, привличане на нов стратегически бизнес партньор, очаквания за бъдещото развитие на предприятието или лични мотиви. Каквито и да са мотивите, продажбата на предприятие е сложен процес, който трябва да бъде правилно планиран, структуриран, изпълнен, координиран и да бъде доведен до успешното приключване на сделката при параметри, които са благоприятни за продавача.

Нашият експертен екип притежава значителни познания и ноу-хау по изработване на стратегии, извършване на оценки и реализация на процеса, които отговарят на най-добрите стандарти в сектора. Ние подкрепяме нашите клиенти при всяка стъпка в процеса на продажба, като целим да осигурим постигането на техните цели и решаването на техните проблеми. Ние разработваме индивидуален подход в рамките на всеки отделен мандат, за да осигурим ефективността, адекватното развитие във времето и най-добрия възможен резултат за нашите клиенти. Булброкърс консултинг ръководи отговорно и коректно цялостния процес.


Придобиване на предприятие – консултиране на купувача


Често компаниите търсят растеж чрез придобивания, доколкото такъв подход потенциално може да осигури най-добра възвращаемост спрямо поетите рискове. Подобно на продажбата на предприятие, придобиването е стратегически важно за всеки инвеститор. Нашето задълбочено познаване на пазара, широката мрежа от контакти сред инвеститорската общност и постоянното наблюдение на възникващите потенциални възможности в различни стопански сектори ни позволят да предоставяме професионални съвети с високо качество и да съдействаме пълноценно на нашите клиенти.

Ние предлагаме пълен набор от услуги за купувача в процеса на сделката – от определяне на потенциалните обекти за придобиване, през започване на разговори с продавача, извършване на оценка на предприятието, консултиране и съдействие при осигуряване на потенциално финансиране, подготовка на писма за намерения, извършване на цялостен дю дилиджънс, подготовка на документацията по сделката и подкрепа в процеса на водене на преговорите, финализирането на сделката и нейното успешно приключване. Булброкърс консултинг ръководи отговорно и коректно цялостния процес.