menu

Ние предлагаме комплексни решения и дългосрочно сътрудничество с водещи компании от публичния и частния сектор.

Преглед


Булброкърс консултинг предоставя услуги с висока добавена стойност, както и индивидуални решения, разработени за конкретния клиент. Нашето задълбочено познаване на динамиката на пазара, продължителното наблюдение върху множество различни отрасли и постоянното взаимодействие с инвестиционната общност ни позволяват да даваме независими консултации с високо качество в разнообразни по своята специфика ситуации. Ние предлагаме пълен обем услуги в сферата на сливанията и придобиванията, сделките на капиталови пазари, бизнес / стратегическо консултиране, оценки и становища, рекапитализация и преструктуриране. Ние споделяме инвестиционния риск и потенциалната възвращаемост с клиентите ни, доколкото нашето възнаграждение в значителна степен е в зависимост от постигнатия резултат. Булброкърс консултинг се ангажира с проекти, за които вярваме, че можем да доведем до успешно приключване.

Членовете на нашия екип притежават дългогодишен опит и допълващи се експертни познания в областта на сливанията и придобиванията, капиталовите пазари, финансовото и стратегическото консултиране, и са посветили по-голямата част или цялата си професионална кариера на предоставянето на консултантски услуги на редица пазари и най-вече в България. Като цялостен опит, членовете на нашия екип са консултирали сделки на обща стойност, надхвърляща 4,3 млрд. евро.

Ние се ползваме с репутацията на консултант по стратегически въпроси на различни клиенти, включително местни и международни собственици на предприятия (като се започне от малки и средни предприятия и се стигне до големи компании), публични дружества, професионални инвеститори, публични институции и големи частни активи. Ние се стремим да прилагаме индивидуален подход, адаптиран към нуждите на всеки отделен клиент и конкретен бизнес казус, при спазване на високи професионални стандарти и конфиденциалност.